Finstilt och Personuppgiftspolicy

Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade och skall ses som illustration. Porträttfotografering och vissa miljöbilder tagna av Dubbelexponering.   Copyright © Appelskogs Bil AB 2017- . Har du åsikter om denna webplats?  Skicka gärna ett mail till johan@appelskogsbil.se.

PERSONUPPGIFTSPOLICY APPELSKOGS BIL AB
Denna policy gäller för behandling av personuppgifter som samlas in via Appelskogs Bil AB:s s hemsida www.appelskogsbil.se, elektronisk post, sms, fysiskt i butik, telefon, våra samarbetspartners (såsom generalagent, försäkringsbolag, finansieringsbolag och leasingbolag) och från tredje part. Vi värnar om din personliga integritet. Denna policy reglerar hur vi samlar in, använder och skyddar uppgifter om dig och hur du kan tillvarata dina rättigheter. Vänligen kontakta oss om du har frågor eller synpunkter avseende denna personuppgiftspolicy. Med hänvisning till lag avser vi nedan Dataskyddsförordningen, GDPR, och annan gällande svensk dataskyddslagstiftning.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig?
Med ”personuppgifter” menas uppgifter som rör dig och kan identifiera dig. I denna personuppgiftspolicy används synonymt och omväxlande begreppen ”personuppgifter” och ”uppgifter om dig”.Vanligtvis kan du använda dig av vår webbplats utan att tillhandahålla oss några uppgifter. Du kan också ha lämnat uppgifter om dig till våra närstående bolag, generalagent eller samarbetspartners som vidareförmedlas till oss. Vidare använder vi oss av uppgifter om dig som vi hämtat från andra källor tillhandahållna av tredje part, t.ex. Transportstyrelsen (vägtrafikregistret) och marknadsförings- och säljaktivitetsbolag. De personuppgifter om dig som samlas in kan exempelvis vara:

Person- och kontaktuppgifter (exempelvis ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer, demografiska uppgifter samt, när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen eller vikten av en säker identifiering, även personnummer)
Tekniska uppgifter om din enhet eller internet-anslutning (exempelvis IP-adress, cookies och din geografiska placering och användarnamn)
Information om ditt användarbeteende (exempelvis dina sökmönster på webbplatsen, din svarstid för sidor och hur du använder våra tjänster. Våra webbplatser och vår e-postkommunikation kan innehålla en elektronisk bild (s.k. webbsignal eller pixeltagg)
Användargenererad information (innehåll du självmant registrerar eller publicerar, exempelvis i samband med tävlingar och anmälan till nyhetsbrev)
Information om din Peugeotbil (exempelvis märke, modell och registreringsnummer)

Ändamål och rättslig grund
För att vår behandling av dina personuppgifter ska vara laglig förutsätts det att det föreligger en rättslig grund för detta, dvs. att den är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig eller en rättslig förpliktelse som åvilar oss, eller att behandlingen görs efter en intresseavvägning eller att du lämnat ditt samtycke till en specifik behandling. Nedan följer exempel på de ändamål för vilka vi behandlar dina personuppgifter och med stöd av vilken rättslig grund detta görs.

Ett av våra främsta syften med insamlandet av personuppgifter är att uppfylla garantiförpliktelser och andra åtaganden kopplade till köp eller leasing av våra produkter och tjänster, antingen direkt av oss, eller genom våra återförsäljare. Vi kan exempelvis behöva skicka ut information till dig i trafiksäkerhetssyfte, t.ex. om bilar behöver återkallas, för att skicka ut påminnelser om t.ex. service och däckbyten.

Rättslig grund: Fullgörande av avtal eller rättslig förpliktelse

Ett annat huvudsakligt syfte är att kunna erbjuda dig bra service genom anpassade tjänster och att leverera bättre tjänster med mer relevant innehåll. Vi använder de uppgifter vi samlar in till att ge dig information om produkter och tjänster du efterfrågar, men även för att förstå våra kunder bättre. För att uppnå detta gör vi bland annat kundundersökningar. Vidare analyserar vi uppgifter om våra kunders demografiska och geografiska förhållanden, intressen och beteende utifrån de uppgifter vi erhåller från vår webbplats eller andra tjänster s.k. profilering. Kund- och marknadsanalyser samt behandling för statistiska ändamål utförs på en sammanslagen nivå och är inte avsedda att identifiera enskilda kunder.

Rättslig grund: Berättigat intresse

Vi kan komma att använda uppgifter om dig för att skicka nyhetsbrev, informera dig om produktlanseringar, kampanjer, specialerbjudanden och annan information om våra aktiviteter, produkter eller tjänster, som vi erbjuder själva eller genom våra återförsäljare eller samarbetspartners och som vi tror kan vara av intresse för dig. Vi kan således komma att använda uppgifterna om dig för direktmarknadsföring, förutsatt att du inte har instruerat oss att inte göra det. I den mån du inte har en aktiv kundrelation med oss, våra återförsäljare eller våra samarbetspartners kommer vi emellertid endast att använda dina uppgifter för elektronisk direktmarknadsföring om du har gett ditt samtycke till det.

Du har när som helst möjlighet att motsätta dig att vi använder dina personuppgifter i marknadsföringssyfte genom att kontakta oss på det sätt som beskrivs under punkten 10 nedan, eller direkt i våra elektroniska utskick.

Rättslig grund: Berättigat intresse eller samtycke (såvida annat inte uttryckligen anges i samband med insamlingen av dina personuppgifter).

Appelskogs Bil AB:s berättigade intresse av ovannämnda personuppgiftsbehandling är att kunna erbjuda dig en bättre köp- och kundupplevelse samt för att ge dig personligt anpassade erbjudanden och annan relevant information.

Hur vi samlar in uppgifterna
De flesta personuppgifter väljer du själv om du vill lämna, exempelvis genom att registrera dig för våra nyhetsbrev, genom att skicka e-postmeddelanden till oss, att använda appen My Peugeot eller om du på annat sätt lämnar uppgifter om dig själv, t.ex. köper en bil eller tecknar ett leasingavtal. Lämnar du personuppgifter, samlar vi in dem för användning inom företaget, i de syften som anges i denna personuppgiftspolicy. Vi kan även komma att inhämta uppgifter om dig från närstående bolag, vår generalagent eller samarbetspartners eller annan tredje part, t.ex. vägtrafikregistret.

Vem lämnar vi ut dina uppgifter till?
Vi behandlar dina personuppgifter med största försiktighet och dina uppgifter används endast oss, av oss närstående bolag, och av utvalda tredje parter.

Tredje parter som vi anlitar för att hjälpa oss att bedriva vår verksamhet (såsom t.ex. för kundundersökninga, tjänster och utskick) har bara tillåtelse att använda dina personuppgifter för vår räkning och för de särskilda uppgifter de har att utföra efter våra instruktioner och agerar som personuppgiftsbiträden åt oss. De är skyldiga att hålla dina personuppgifter konfidentiella och säkra. Om det krävs enligt lag har du rätt att få en lista över eventuella personuppgiftsbiträden som behandlar dina personuppgifter på uppdrag av oss.

För att kunna erbjuda bättre tjänster och i marknadsföringssyfte, kan vi även komma att vidarebefordra dina personuppgifter till närstående bolag och till vår generalagent eller våra samarbetspartners. Vi kan även lämna vidare dina personuppgifter till andra tredje parter, oftast då såsom självständigt personuppgiftsansvariga, för att dessa ska kunna utföra en tjänst åt oss eller dig, exempelvis ett post- eller fraktserviceföretag som ska leverera produkter eller utskick, eller banker.

Vi kan även i andra särskilda fall komma att lämna ut personuppgifter, t.ex. när vi har skäl att tro att uppgifterna är nödvändiga för att identifiera, kontakta eller föra talan mot någon som kan ha gjort intrång på webbplatsen eller som på annat vis gjort intrång eller inkräktar på våra rättigheter eller egendom, eller våra kunders eller andra besökares rättigheter, när vi är i god tro och är övertygade om att lagen kräver att vi lämnar ut personuppgifterna.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ut information om personuppgifter vi har om dig. En sådan begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad och skickas till den adress som anges nedan under punkten 10. Vi kommer snarast möjligt och inom en månad bemöta din begäran. I de fall vi inte kan uppfylla din begäran kommer vi att meddela dig detta och ange varför. Vi skickar informationen till din folkbokföringsadress.

Om du anser att uppgifterna om dig är inkorrekta eller ofullständiga har du på sätt föreskrivs i lag rätt att begära rättelse. Vi kommer att korrigera eller uppdatera uppgifterna om dig så snabbt det är rimligt möjligt.

Du har också på sätt föreskrivs i lag rätt att begära att få uppgifterna om dig borttagna eller begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter samt att återkalla eventuella samtycken. Du har också på sätt föreskrivs i lag rätt att få överfört (porterat) de personuppgifter du lämnat till oss.

Notera att det kan krävas att vi behåller nödvändiga personuppgifter i samband med radering, återkallelse av samtycke eller portering för att uppfylla våra skyldigheter enligt lag eller avtal. Det kan också vara tillåtet för oss enligt lag att behålla vissa personuppgifter för att tillgodose våra affärsbehov.

Du har rätt att göra invändningar mot sådan behandling av dina personuppgifter som vi gör med stöd av intresseavvägning, inbegripet profilering. Vi måste då, efter att du specificerat vilken behandling du invänder mot, visa att det finns intressen som väger tyngre. Du har likaså rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som görs för direkt marknadsföring.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål som följer av denna personuppgiftspolicy eller så länge det krävs enligt lag eller avtal. Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för eller inte längre krävs enligt lag eller avtal. Om du exempelvis säljer din bil kommer vi inte längre att behandla uppgifterna, förutsatt att så inte krävs enligt lag eller avtal eller att du väljer att fortsätta att använda någon av våra tjänster.

Vad gör vi för att skydda dina uppgifter?
För att hindra obehörig tillgång, användning, ändring, förstöring eller utlämnande har vi infört rimliga standarder för att skydda och säkra de uppgifter om dig som vi behandlar. Åtgärderna görs i syfte att förhindra otillåten eller olaglig behandling av uppgifterna om dig och oavsiktlig förlust eller förstörelse av, eller skada på, dessa uppgifter.

Skulle en personuppgiftsincident upptäckas kommer denna på sätt föreskrivs enligt lag att anmälas till Datainspektionen samt till dig när så krävs enligt lag.

Länkar till andra webbplatser
Vänligen notera att det på denna webbplats kan finnas länkar till andra webbplatser. För det fall du följer en sådan länk kan detta medföra att du besöker andra webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges i denna personuppgiftspolicy.

Ändring av personuppgiftspolicyn
Denna personuppgiftspolicy kan uppdateras av oss. Om det sker väsentliga förändringar i denna personuppgiftspolicy kommer vi att meddela dig genom att placera ett tydligt meddelande på webbplatsen eller på annat erforderligt sätt. Vi uppmanar dig att läsa igenom denna personuppgiftspolicy för att hålla dig informerad om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter och klagomål
Appelskogs Bil AB, 556603-7387, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan, såvida inte annat uttryckligen anges i samband med insamlingen av dina uppgifter. Appelskogs Bil AB följer svensk dataskyddslagstiftning.

Har du frågor om policyn eller vår personuppgiftsbehandling vänligen kontakta oss enligt nedan.
E-post: bilar@appelskogsbil.se
Adress: Box 1038, 581 10 Linköping
Telefon: 013-25 47 00

Information om cookies
Vi använder cookies, elektroniska bilder och liknande spårningstekniker på vår webbplats och i vår e-postkommunikation. Det här är de cookies vi använder:

Tredjepart cookies från Google Analytics

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
_ga
Used to distinguish users.
Giltighetstid: 2 år
_gid
Used to distinguish users.
Giltighetstid: 24 timmar
_gat
Used to throttle request rate.
Giltighetstid: 1 minut
AMP_TOKEN
Contains a token that can be used to retrieve a Client ID from AMP Client ID service. Other
possible values indicate opt-out, inflight request or an error retrieving a Client ID from AMP
Client ID service.
Giltighetstid: max 1 år
gac<property-id>
Contains campaign related information for the user. If you have linked your Google Analytics
and AdWords accounts, AdWords website conversion tags will read this cookie unless you optout.
Giltighetstid: 90 dagar
Övriga tredjepart cookies
DoubleClick (IDE)
DoubleClick uses cookies to improve advertising. Some common applicaitons are to
target advertising based on what’s relevant to a user, to improve reporting on
campaign performance, and to avoid showing ads the user has already seen.
Läs mer: https://support.google.com/dfp_premium/answer/2839090?hl=en
Google (NID)
The NID cookie contains a unique ID Google uses to remember your preferences and
other information, such as your preferred language (e.g. English), how many search
results you wish to have shown per page (e.g. 10 or 20), and whether or not you wish
to have Google’s SafeSearch filter turned on.
Läs mer: https://policies.google.com/technologies/types